"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 21.11.2018 14:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" и документацията към нея.

Срок за подаване на оферти: 29.11.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 30.11.2018 г. 14 ч.

Протоколи от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН в РОП 00606-2018-0024 досие
Павлина Петкова / 21.11.2018 10:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколи от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област" УИН в РОП 00606-2018-0024”:

 

Съобщение за насрочено заседание за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025 досие
Павлина Петкова / 14.11.2018 14:10
Утвърден протокол към събиране на оферти с обява "Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз"
Събиране на оферти с обява: досие
Лилия Георгиева / 13.11.2018 15:06

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдения протокол от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“, възлагана чрез събиране на оферти с обява.

 

 

Обявление за приключване на договор по Об. поз. №7
Открита процедура: Открита процедура по ЗОП: "Предоставяне на застрахователни услуги" УИН: 00606-2015-0015 досие
Павлина Петкова / 12.11.2018 13:42
Протоколи и доклад от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнители на поръчката
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 09.11.2018 17:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколите и доклада от работата на комисията, както и Решение №66/09.11.2018 г. за определяне на изпълнителите за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023”:

  • Обособена позиция 1 - Предоставяне на застраховка „Имущество”, застраховка „Каско” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“;
  • Обособена позиция 2 - Предоставяне на групова рискова застраховка „Живот“ с допълнително здравно покритие ;

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по открита процедура с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 09.11.2018 10:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по открита процедура с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028

Договори за изпълнение и обявление за възложена поръчка за Обособени позиции № 1 и № 2
Публично състезание: Публично състезание "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021 досие
Лилия Георгиева / 08.11.2018 10:41

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува договори № 52-2018 и № 53-2018 г. от 02.11.2018 г. за изпълнение съответно на Обособена позиция № 1 и Обасобена позиция № 2 от обществена поръчка с предмет "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021, както и обявлението за възложена поръчка за двата договора.

Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018 договор досие
Лилия Георгиева / 07.11.2018 15:33

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува сключения договор № 54-2018/07.11.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация“ УИН в РОП 00606-2018-0018 и обявлението за възложена поръчка.

Документация за обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 06.11.2018 11:49

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028.

12345678910...>>Намерени са 1026 записа