"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Решение за прекратяване на Обособена позиция № 1 от Публично състезание с предмет: «Доставка на тест-набори за наличните спектрофотометри NOVA/Pharo/Prove и DR 3800 и DR 2800 по обособени позиции»
Публично състезание: досие
Елка Николова / 21.03.2019 13:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за прекратяване № РШ-8/21.03.2019 г. на обособена позиция № 1 «Доставка на тест-набори, аксесоари, хранителни среди и консумативи за фотометрични анализи на води и утайки за наличните спектрофотометри Pharo/NOVA/ Prove и извънгаранционна поддръжка на наличните спектрофотометри Pharo/NOVA/Prove» от Публично състезание с предмет: "Доставка на тест-набори за наличните спектрофотометри NOVA/Pharo/Prove и DR 3800 и DR 2800 по обособени позиции»

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Протокол № 1 от работата на комисията по Публично състезание с предмет: “Доставка, монтаж и изпитание на 2 броя фини стъпкови решетки” УИН в РОП 00606-2019-0003
Публично състезание: Публично състезание с предмет: “Доставка, монтаж и изпитание на 2 броя фини стъпкови решетки” УИН в РОП 00606-2019-0003 досие
Лилия Георгиева / 21.03.2019 09:22

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 1 от работата на комисията по Публично състезание с предмет: “Доставка, монтаж и изпитание на 2 броя фини стъпкови решетки” УИН в РОП 00606-2019-000.

Утвърдени Протоколи №№ 1и 2 от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 20.03.2019 15:10

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдени Протоколи №№ 1 и 2 от работата на Комисията по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява: "Доставка на канцеларски материали за нуждите "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Протокол № 1 от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 19.03.2019 14:47

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол  № 1 за допълнителни документи от работата на Комисията по обществена поръчка на стойност по чл. 20 , ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява: “Предварителна оценка за съответствие на идейни проекти по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ за обектите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Решение за класиране и определяне на изпълнител и утвърдени протоколи от работата на комисията
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Покупка и доставка на вентили зарегулиране на изходящото и входящото налягане и поплавкови вентили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация” УИН в РОП 00606-2019-0001 досие
Лилия Георгиева / 19.03.2019 10:37

"Водоснабдяване и канализация - Варна" публикува решение за класиране и определяне на изпълнител и утвъден доклад и протокил от работата на комисията по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за „Покупка и доставка на вентили зарегулиране на изходящото и входящото налягане и поплавкови вентили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация”, УИН 00606-2019-0001.

Покупка и доставка на варели за втечнен газ хлор
Събиране на оферти с обява: досие
Павлина Петкова / 18.03.2019 16:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Покупка и доставка на варели за втечнен газ хлор”

Срок за подаване на оферти: 01.04.2019 г. - 17.00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на  02.04.2019 г.  от 10.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА и образците за изготвяне на офертите.

Събиране на оферти с обява: "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 18.03.2019 09:18

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

Процедурата е открита с Обява № ИП-623 от 18.03.2019 г.

Срок за подаване на оферти: 01.04.2019г.     17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Утвърден протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: Изграждане и пускане в експлоатация на диспечерска система за контрол и управление на технологичните процеси в ЕТР-Провадия с извеждане на информацията и в ЦДП гр.Варна досие
Павлина Петкова / 13.03.2019 12:41
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 13.03.2019 09:47

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 2-СОО-2019 по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Покупка и доставка на вентили зарегулиране на изходящото и входящото налягане и поплавкови вентили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация” УИН в РОП 00606-2019-0001 досие
Лилия Георгиева / 06.03.2019 09:44

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в Открита процедура с предмет: “Покупка и доставка на вентили зарегулиране на изходящото и входящото налягане и поплавкови вентили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация” УИН в РОП 00606-2019-0001

12345678910...>>Намерени са 1056 записа