"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Откриване на процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:„Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" УИН 00606-2017-0014
Публично състезание: Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP УИН в РОП 00606-2017-0014 досие
Павлина Петкова / 20.07.2017 12:56

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" :


Процедурата е открита с Решение  № РШ - 34/20.07.2017 г.

Срок за подаване на оферти: 16.08.2017 - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 17.08.2017 г. от 14.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Откриване на процедура Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013
Публично състезание: Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013 досие
Лилия Георгиева / 14.07.2017 15:59

Откриване на процедура Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013


"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ”
 
Процедурата е открита с Решение РШ-33/14.07.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 07.08.2017 г. 17 ч.
Отваряне на офертите: 08.08.2017 г. 14 ч.
На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Решението, обявлението и документацията за обществена поръчка.

 
Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 11.07.2017 16:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за определяне на изпълнител и одобрените протоколи от работата на комисията във връзка с публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД”, УИН 00606-2017-0010.

Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи УИН в РОП 00606-2017-0011 досие
Павлина Петкова / 11.07.2017 14:40

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за определяне на изпълнител, одобрен доклад и протоколи от работата на комисията във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи”, УИН 00606-2017-0011.

Договор за изпълнение и Обявление за възложена поръчка за Обособена позиция № 3 от процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции” УИН 00606-2017-0003
Договаряне без предварителна покана за участие: Процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0003 договор досие
Лилия Георгиева / 10.07.2017 13:13

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува Договор за изпълнение № 18-2017/05.07.2017 г. и Обявление за възложена поръчка за Обособена позиция № 3 от процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции” УИН 00606-2017-0003

Утвърден протокол от работата на комисията за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“”:
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“ досие
Лилия Георгиева / 06.07.2017 10:00

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърден от възложителя протокол от работата на комисията за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“”.

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА.

Електронни документи:

Утвърден протокол [1,60 МБ | PDF]
Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка - комунални услуги с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи“ УИН 00606-2017-0005
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2017-0005 договор досие
Лилия Георгиева / 28.06.2017 14:27

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор за изпълнение № 17-2017/06.06.2017 г. и обявление ID 793544/28.06.2017 г. за възложена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи“, открита с Решение № РШ-8 от 23.02.2017 г., УИН 00606-2017-0005

Решение за класиране и Протоколи от работата на Комисията по ОбП "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012
Публично състезание: досие
Елка Николова / 28.06.2017 13:56

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Решение за определяне на изпълнител и утвърждаването на Протоколи по проведена ОбП с предмет: "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протоколите и Решението за определяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка - невъзлагане на Обособена позиция № 1от процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции” УИН 00606-2017-0003
Договаряне без предварителна покана за участие: Процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0003 досие
Лилия Георгиева / 28.06.2017 10:49

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува Обявление за възложена поръчка - невъзлагане на Обособена позиция № 1от процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции” УИН 00606-2017-0003

Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Открита процедура: Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи УИН в РОП 00606-2017-0011 досие
Павлина Петкова / 27.06.2017 13:15

Прикачено съобщение за насрочено открито заседание за отваряне на ценовите предложения:

12345678910...>>Намерени са 656 записа