"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Съобщение за дата, място и час на отваряне на Пликове "Предлагани ценови параметри"
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно и ниско напрежение” УИН в РОП 00606-2019-0008 досие
Лилия Георгиева / 12.06.2019 16:26

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикув съобщение за дата, място и час на отваряне на Пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно и ниско напрежение” УИН в РОП 00606-2019-0008.

Решение за определяне на изпълнител, утвърден доклад и протоколи по обществена поръчка с предмет "Предоставяне на охранителни услуги чрез съществуваща СОТ, обслужване и техническа поддръжка на съществуващи охранителни системи, поддръжка на системи за контрол на достъп и изграждане на нови огранителни системи на обекти и имущество на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД", възлагана чрез открита процедура по ЗОП - УИН в РОП 00606-2019-0002
Открита процедура: Открита процедура "Предоставяне на охранителни услуги чрез съществуваща СОТ, обслужване и техническа поддръжка на съществуващи охранителни системи, поддръжка на системи за контрол на достъп и изграждане на нови огранителни системи на обекти и имущество на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД" УИН в РОП 00606-2019-0002 досие
Лилия Георгиева / 10.06.2019 10:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение за определяне на изпълнител № ИШ-22/10.06.2019 г., утвърден доклад и протоколи по обществена поръчка с предмет "Предоставяне на охранителни услуги чрез съществуваща СОТ, обслужване и техническа поддръжка на съществуващи охранителни системи, поддръжка на системи за контрол на достъп и изграждане на нови огранителни системи на обекти и имущество на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД", възлагана чрез открита процедура по ЗОП - УИН в РОП 00606-2019-0002

Протокол № 1 от работата на комисията по Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно и ниско напрежение” УИН в РОП 00606-2019-0008
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно и ниско напрежение” УИН в РОП 00606-2019-0008 досие
Лилия Георгиева / 04.06.2019 14:33

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 1 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно и ниско напрежение” УИН в РОП 00606-2019-0008.

 

Решение за класиране и утвърден протокол от работата на Комисията по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови, неупотребявани резервни части и оборудване за каналопочистваща техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД”, УИН в РОП 00606-2019-0007
Публично състезание: досие
Елка Николова / 03.06.2019 15:38

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за класиране № РШ-21 от 03.06.2019г. и утвърден протокол от работата на Комисията по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови, неупотребявани резервни части и оборудване за каналопочистваща техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД”, УИН в РОП 00606-2019-0007

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Решението и Протокола

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 03.06.2019 14:29

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 11-СОО-2019 по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Информационно и рекламно обслужване на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява "Информационно и рекламно обслужване на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД" досие
Елка Николова / 29.05.2019 09:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 12-СОО-2019 по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Информационно и рекламно обслужване на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж и изпитание на 2 броя фини стъпкови решетки” УИН в РОП 00606-2019-0003
Публично състезание: Публично състезание с предмет: “Доставка, монтаж и изпитание на 2 броя фини стъпкови решетки” УИН в РОП 00606-2019-0003 договор досие
Лилия Георгиева / 28.05.2019 14:45

"Водоснабвяване и канализация - Варна" ООД публикува сключения на 28.5.2019 г. договор за изпълнение и публикуваното в РОП обявление за възложена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж и изпитание на 2 броя фини стъпкови решетки” УИН в РОП 00606-2019-0003.

Откриване на процедура по ЗОП с предмет:„Доставка на честотни регулатори за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2019-0011
Публично състезание: Доставка на честотни регулатори за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2019-0011 досие
Павлина Петкова / 21.05.2019 15:49

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура по ЗОП - Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на честотни регулатори за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2019-0011”:

Процедурата е открита с Решение №20 / 21.05.2019 г.

Срок за подаване на оферти: 13.06.2019 г. - 17.00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 14.06.2019 г. от 10.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Публично състезание: «Доставка на тест-набори, аксесоари, хранителни среди и консумативи за фотометрични анализи на води и утайки за наличните спектрофотометри Pharo/NOVA/ Prove и извънгаранционна поддръжка на наличните спектрофотометри Pharo/NOVA/Prove»
Публично състезание: Публично състезание: «Доставка на тест-набори, аксесоари, хранителни среди и консумативи за фотометрични анализи на води и утайки за наличните спектрофотометри Pharo/NOVA/ Prove и извънгаранционна поддръжка на наличните спектрофотометри Pharo/NOVA/Prove» досие
Елка Николова / 21.05.2019 14:05

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: «Доставка на тест-набори, аксесоари, хранителни среди и консумативи за фотометрични анализи на води и утайки за наличните спектрофотометри Pharo/NOVA/ Prove и извънгаранционна поддръжка на наличните спектрофотометри Pharo/NOVA/Prove»

Процедурата е открита с Решение № РШ-19 от 21.05.2019 г.

Срок за подаване на оферти:  13.06.2019г.   17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Протокол № 2 за корекция на Протокол № 1 от работата на комисията по Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи по обособени позиции” УИН в РОП 00606.2019-0006
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи по обособени позиции” УИН в РОП 00606.2019-0006 досие
Лилия Георгиева / 21.05.2019 14:04

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 2 от заседание, проведено на 21.05.2019 г. за корекция на Протокол № 1 от работата на комисията по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи по обособени позиции” УИН в РОП 00606.2019-0006.

 

 

12345678910...>>Намерени са 1067 записа