"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
"Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД", УИН 2018-00606-0014
Открита процедура: досие
Елка Николова / 18.05.2018 12:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН 2018-00606-0014”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-31 от 16.05.2018г.

Срок за подаване на оферти:25.06.2018г.    17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Откриване на процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0015
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 17.05.2018 16:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0015:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на работно облекло;
  • Обособена позиция 2 - Доставко на работни обувки;

Процедурата е открита с Решение № РШ - 32/17.05.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 14.06.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.06.2018 г. от 10:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Насрочено заседание за отваряне на ценовите предложения
Открита процедура: Доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП:00606-2018-0008 досие
Павлина Петкова / 17.05.2018 14:45
Обявления за приключване на договори №№ 21-2018 и 22-2018 от 23.04.2018 г. за Обособени позиции № 5 и № 7 от обществена поръчка "Доставка, чрез покупка на употребявани автомобили и техника за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0001
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка, чрез покупка на употребявани автомобили и техника за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0001 досие
Лилия Георгиева / 16.05.2018 16:48

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обявления за приключване на договори №№ 21-2018 и 22-2018 от 23.04.2018 г. за Обособени позиции № 5 и № 7 от обществена поръчка "Доставка, чрез покупка на употребявани автомобили и техника за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0001

Събиране на оферти с обява "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника" досие
Лилия Георгиева / 16.05.2018 15:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника"

Срок за подаване на оферти: 28.05.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 29.05.2018 г. 14 ч.

Договор за изпълнение и Обявление за възложена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддръжка, гаранционен и следгаранционен ремонт на автопарка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2018-0002”
Открита процедура: Поддръжка, гаранционен и следгаранционен ремонт на автопарка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2018-0002 досие
Елка Николова / 15.05.2018 10:37

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор №24-2018 по проведена обществена поръчка с предмет: „Поддръжка, гаранционен и следгаранционен ремонт на автопарка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2018-0002” и Обявление за възложена поръчка

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до  ДОГОВОРА И ОБЯВЛЕНИЕТО

Откриване на Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно и ниско напрежение" УИН в РОП 00606-2018-0013
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно и ниско напрежение" УИН в РОП 00606-2018-0013 досие
Лилия Георгиева / 14.05.2018 11:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно и ниско напрежение" УИН в РОП 00606-2018-0013

 

Процедурата е открита с Решение РШ-29/09.05.2018

Срок за подаване на оферти: 14.06.2018 г. 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 15.06.2018 г. 14: 00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м" досие
Лилия Георгиева / 11.05.2018 17:05

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД удължава срока за събиране на оферти, чрез публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м"

Срок за получаване на оферти: 16.05.2018 г. 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 17.05.2018 г. 14:00 ч.

„Събиране на оферти с обява "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 11.05.2018 15:46

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге"

Процедурата е открита с Обява №ИП-640/11.05.2018г.

Срок за подаване на оферти:21.05.2018    17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Решение за класиране и определяне на изпълнител и утвърдени протоколи от работата на комисията
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007 досие
Лилия Георгиева / 11.05.2018 11:10

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение № РШ-30/11.05.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител и утвърдените от възложителя протоколи от работата на комисията по открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007”.

12345678910...>>Намерени са 883 записа