"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Откриване на процедура Процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0003
Договаряне без предварителна покана за участие: Процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0003 досие
Лилия Георгиева / 23.01.2017 11:44

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура на Договаряне без предварителна покана за участие за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0003”:
Обособена позиция 1 - Обособена позиция 1 "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на територията на област Варна за срок от 2 години, прогнозна стойност 950 000 лева без ДДС";
Обособена позиция 2 - Обособена позиция 2 "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на територията на селата Дъскотна, Трънак и Струя, община Руен, област Бургас за срок от 2 години, прогнозна стойност 2000 лева без ДДС";
Обособена позиция 3 - Обособена позиция 3 "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на територията на к.к. Златни пясъци, област Варна за срок от 2 години, прогнозна стойност 80 000 лева без ДДС";
Процедурата е открита с Решение РШ-5/23.01.2017 г.
На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП, тъй като ще сключва договор на основание чл. 138, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП:
За Обособена позиция № 1 с "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД
За Обособена позиция № 2 с "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД
За Обособена позиция № 3 с "ЕРП Златни пясъци" АД
На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ на процедурата.

 
Електронни документи:

Решение за откриване [3,29 МБ | PDF]
Решение за класиране на участниците и одобрен протокол от работата на комисията по публично състезание, с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД”, УИН в РОП 00606-2016-0015
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015 досие
Лилия Георгиева / 20.01.2017 09:38

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител и одобрен протокол от работата на комисията по публично състезание, с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД”, УИН в РОП 00606-2016-0015

Откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2017-0001
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2017-0001 досие
Лилия Георгиева / 19.01.2017 11:02

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: “Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2017-0001”:
Процедурата е открита с Решение РШ-2/16.01.2017
Срок за подаване на оферти: 23.02.2017 17:00
Отваряне на офертите: 24.02.2017 г. 14 ч.
На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Протокол № 1 от работата на комисията по открита процедура с предмет “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013 досие
Лилия Георгиева / 17.01.2017 09:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол № 1 от работата на комисията по открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп текста на протокола.

Електронни документи:

Протокол № 1 [1,61 МБ | PDF]
Утвърден протокол и решение за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, възложена чрез процедура на публично състезание "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ УИН в РОП 00606-2016-0014
Публично състезание: Публично състезание "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН 00606-2016-0014 досие
Лилия Георгиева / 16.01.2017 14:12

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдените протоколи от работата на комисията и решението за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, възложена чрез процедура на публично състезание, с предмет "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ УИН в РОП 00606-2016-0014

Откриване на процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на тест набори, аксесоари и консумативи за налично лабораторно оборудване по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0002
Публично състезание: досие
Елка Николова / 16.01.2017 13:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура по ЗОП - Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на тест набори, аксесоари и консумативи за налично лабораторно оборудване по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0002
Обособена позиция 1 - Доставка на тест набори, аксесоари, хранителни среди и консумативи за фотометрични анализи на води и утайки за наличните спектрофотометри NOVA/Pharo и извънгаранционна поддръжка на наличните спектрофотометри;
Обособена позиция 2 - Доставка на тест набори за фотометрични анализи на отпадни води за наличните спектрофотометри DR3800 и DR2800
Процедурата е открита с Решение РШ-1/16.01.2017
Срок за подаване на оферти: 08.02.2017 г. 17:00 ч.
Отваряне на офертите: 09.02.2017 г. 14:00 ч.
На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата.

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН 00606-2016-0012 досие
Павлина Петкова / 12.01.2017 14:09

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД изпрати за публикуване в РОП обявление за възложена поръчка.

Сключен договор
Публично състезание: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН 00606-2016-0012 досие
Павлина Петкова / 12.01.2017 14:07

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява сключването на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:" Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област".

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011 досие
Павлина Петкова / 11.01.2017 13:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД изпрати за публикуване в РОП обявление за възложена поръчка

Сключени договори
Публично състезание: Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011 досие
Павлина Петкова / 11.01.2017 11:13

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява сключване на договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет:" Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"

 

 

12345678910...>>Намерени са 591 записа