"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи“ УИН в РОП 00606-2017-0005
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2017-0005 досие
Лилия Георгиева / 28.04.2017 10:04

Прикачено съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи“

Решение за определяне на изпълнител
Пряко договаряне: Рехабилитация на тръбопроводи по безизкопна технология „облицовка с втвърдяване на място“ УИН 00606-2017-0006 досие
Павлина Петкова / 27.04.2017 09:33

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за определяне на изпълнител, одобрен доклад и протоколи от работата на комисията във връзка с пряко договаряне за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "„Рехабилитация на тръбопроводи по безизкопна технология „облицовка с втвърдяване на място“” УИН 00606-2017-0006.

Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация във връзка с обществена поръчка с предмет: "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0010
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 25.04.2017 15:14

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД уведомява, че с решение № РШ-20/25.04.2017г., е одобрено обявление за изменение и допълнителна информация, публикувано в РОП на същата дата.

С горепосоченото решение на Възложителя се правят следните промени:

1. Променят се първоначално обявените критерии за подбор към участниците, относно технически и професионални възможности;

2. Променя се образеца на техническо предложение относно Обособена позиция №1, поради промените в критериите за подбор;

3. Променят се образците на техническо и ценово предложение относно Обособена позиция №2 от предмета на поръчката, с цел отстраняване на допусната техническа грешка и отразяване промените в критериите за подбор към участниците;

4. Във връзка с променените критерии за подбор, в документацията по обществената поръчка са направени промени в:

  • РАЗДЕЛ II. Условия за участие /В. Критерии за подбор/;
  • РАЗДЕЛ III. Други условия /А. Изисквания за изготвяне на офертата (II. Съдържание на офертата; III. Изисквания за попълване на образците)/.

5. Удължава се срока за получаване на оферти - до 25.05.2017 г. - 17:00ч.;

6. Променят се датата и часа на отварянето на офертите - 26.05.2017 г. - 14:00ч.

 

Участниците следва да се запознаят подробно с изискванията, посочени в променената документация и да използват новите образци при изготвяне на своите оферти.

Настоящата страница предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО за одобряване на ОБЯВЛЕНИЕТО за изменение или допълнителна информация и променената ДОКУМЕНТАЦИЯ по обществената поръчка.

Разяснение №1
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 24.04.2017 15:27

Разяснение относно запитване от заинтересованото лице по условията на обществената поръчка.

Електронни документи:

Разяснение №1 [437,41 KБ | PDF]
Откриване на процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0010
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 19.04.2017 16:12

 

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД " УИН в РОП 00606-2017-0010

  • Обособена позиция 1 - Доставка на 15 бр. центробежни хоризонтални помпени агрегати за чиста вода;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на 4бр. помпени агрегати за отпадна вода;

Процедурата е открита с Решение № РШ-19/19.04.2017 г.

Срок за подаване на оферти: 11.05.2017 г. - 17.00ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.05.2017 г. от 14.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Удължаване срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 19.04.2017 11:21

Прикачена информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Откриване на процедура Публично състезание с предмет "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0009
Публично състезание: Публично състезание с предмет "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0009 досие
Лилия Георгиева / 18.04.2017 13:26

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0009
Процедурата е открита с Решение РШ-18/18.04.2017
Срок за подаване на оферти: 09.05.2017 г. 17 ч.
Отваряне на офертите: 10.05.2017 г. 10 ч.
На настоящата страница се предоставя пълен достъп до решението, обявлението, документацията за обществена поръчка.

Становище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл. 233 от ЗОП
Договаряне без предварителна покана за участие: Процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0003 досие
Лилия Георгиева / 13.04.2017 13:57

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува пълния текст на становището на АОП за осъществен предварителен контрол по чл. 233 от ЗОП върху процедура на договаряне  без предварителна покана за участие с предмет "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0003

Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 13.04.2017 10:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Протокол от работата на Комисията по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Информационно и рекламно обслужване на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Откриване на процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на тест-набори за фотометрични анализи на отпадни води за наличните спектрофотометри DR 3800 и DR 2800" УИН в РОП 00606-2017-0008
Публично състезание: досие
Елка Николова / 12.04.2017 13:40

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на тест-набори за фотометрични анализи на отпадни води за наличните спектрофотометри DR 3800 и DR 2800" УИН в РОП 00606-2017-0008 ”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-17/12.04.2017 г.

Срок за подаване на оферти:09.05.2017г.   17:00ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

12345678910...>>Намерени са 615 записа