"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 21.09.2017 10:14

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви утвърждаването на Протокол от работата на Комисията по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОп чрез събиране на оферти с обява "Доставка на втечнен газ хлор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ досие
Павлина Петкова / 21.09.2017 09:39

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол от работата на комисията във връзка определянето на изпълнител на обществената поръчка.

Решение за прекратяване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции” УИН 00606-2017-0003, в частта й за Обособена позиция № 2
Договаряне без предварителна покана за участие: Процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0003 досие
Лилия Георгиева / 21.09.2017 09:31

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува решение за прекратяване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия ниско напрежение през електроразпределителната и електропреносна мрежи за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции” УИН 00606-2017-0003, в частта й за Обособена позиция № 2

Събиране на офери с обява „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 20.09.2017 13:30

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет:  „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“”:

 

Процедурата е открита с Решение ИП-933/20.09.2017г.

Срок за подаване на оферти:04.10.2017г.   17:00ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Решение за прекратяване и Протоколи от работата на Комисията от ОбП с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“
Публично състезание: Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP УИН в РОП 00606-2017-0014 досие
Елка Николова / 20.09.2017 11:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето Решение за прекратяване и одобрени Протоколи 1, 2 и 3 от работата на Комисията по проведено публично състезание с предмет: „Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя
Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЦЕДУРАТА

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти в ОбП с предмет "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 14.09.2017 09:34

Прикачена информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ УИН 00606-2017-0015
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ УИН 00606-2017-0015 досие
Елка Николова / 05.09.2017 13:57

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ УИН 00606-2017-0015”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-36/05.09.2017г.

Срок за подаване на оферти:26.09.2017 г.    17:00ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 05.09.2017 11:35

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез Събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД”:

Процедурата е открита с Решение /ИП-893/05.09.2017г.

Срок за подаване на оферти:13.09.2017г.      17:00ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Съобщение за дата, място и час на отваряне на Пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет „Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2017-0014
Публично състезание: Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP УИН в РОП 00606-2017-0014 досие
Елка Николова / 05.09.2017 11:07
Събиране на оферти с обява "Доставка на втечнен газ хлор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 30.08.2017 15:18

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на втечнен газ хлор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”:

Процедурата е открита с Решение / ИП-864/30.08.2017г.

Срок за подаване на оферти:11.09.2017г.   17:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

12345678910...>>Намерени са 675 записа