"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Утвърден Протокол от работата на Комисията по проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня”
Събиране на оферти с покана: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня досие
Елка Николова / 19.02.2018 16:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви утвърждаването на Протокол по проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня”:

 На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Съобщение за насрочено заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 14.02.2018 14:55

Прикачено съобщение за насрочено открито заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения.

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 13.02.2018 09:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"

Срок за подаване на оферти: 22.02.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 23.02.2018 г. 10 ч.

Към настоящата публикация се предоставя пълен достъп до обявата и нейните приложения.

Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали" досие
Лилия Георгиева / 12.02.2018 15:32

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали"

срок за подаване на оферти: 20.02.2018 г. 17 ч.
отваряне на офертите: 21.02.2018 г. 10 ч.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 09.02.2018 12:45

"Водоснабдяванеи канализация - Варна" ООД уведомява, че с решение № РШ-13/09.02.2018г., е одобрено обявление за изменение и допълнителна информация, публикувано в РОП на същата дата. С горепосоченото решение на Възложителя се отстранява допусната техническа грешка в Раздел II.2.7 от  обявлението за обществена поръчка, относно Обособена позиция №2, а именно:  

 В полето „Продължителност в месеци“:

вместо „6“ да се чете „36“.

  Настоящата страница предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО за одобряване на ОБЯВЛЕНИЕТО за изменение или допълнителна информация.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 21-2016/01.82016 г. за Обособена позиция № 1, поръчка УИН в РОП 00606-2016-0003
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по обособени позиции и по показатели, посочени в документацията за участие» УИН 00606-2016-0007 договор досие
Лилия Георгиева / 08.02.2018 16:38

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД обявява договор № 21-2016/01.08.2016 г. за предсрочно прекратен поради изчерпване на стойността му на основание л. 30, б. г. от него. Всички задължения на страните по договора са изпълнени.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участив в ОбП с предмет "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията"
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Павлина Петкова / 08.02.2018 14:55

Прикачена Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участив в ОбП с предмет "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията"

Сключен договор за обществена поръчка и обявление за възложена поръчка с предмет "Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0020
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0020 договор досие
Лилия Георгиева / 08.02.2018 10:36

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Договор № 9-2018/29.01.2018 г. и обявление за възложена поръчка изх. № ИП-185/07.02.2018 г., публикувано в РОП и в ОВ на ЕС на 08.02.2018 г.

Откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007 досие
Лилия Георгиева / 07.02.2018 11:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007:

Процедурата е открита с Решение РШ-12/06.02.2018

Срок за подаване на оферти: 14.03.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 15.03.2018 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 07.02.2018 09:33

Прикачена информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"

12345678910...>>Намерени са 787 записа