"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 22.03.2017 13:38

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Протокол от работата на Комисията по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на стъклария,химикали и сертифицирани стандартни материали и на лабораторно оборудване, резервни части и консумативи за наличната лабораторна апаратура и извънгаранционната й поддръжка по обособени позиции"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Удължаване срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 21.03.2017 10:11

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП се удължава срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка
на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет “Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”.
Краен срок за получаване на оферти - 27.03.2017 г.   17:00 ч.
Отварянето на офертите ще се извърши на 28.03.2017 г. от 10:00 ч. в заседателна зала 2 на ЦУ при "ВиК-Варна" ООД, ул. "Прилеп" 33

Разяснение № 1 по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „ВиК - Варна"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 20.03.2017 15:03

Прикачено разяснение изх. № ВП-490/20.03.2017 г. по искане на заинтересовано лице

Електронни документи:

Разяснение № 1 [504,00 KБ | PDF]
Съобщение за дата, място и час за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2017-0001 досие
Елка Николова / 16.03.2017 14:13

Прикачено към настоящата публикация съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: “Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2017-0001

Събиране на оферти с обява: "Информационно и рекламно обслужване на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 16.03.2017 11:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Информационно и рекламно обслужване на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"

Процедурата е открита с Решение /ИП - 228/16.03.,2017г.

Срок за подаване на оферти:27.03.2017г.        17:00ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Обявление за прекратяване на обособена позиция №2
Публично състезание: досие
Елка Николова / 14.03.2017 15:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Обявление за възложена поръчка - невъзлагане /прекратяване/ на Обособена позиция № 2от обществена поръчка с УИН 00606-2017-0002

Решение за частично прекратяване на обществена поръчка /по об. поз. №3 и №4/
Публично състезание: Доставка на резервни части и извършване на извънгаранционен ремонт на въздуходувки в пречиствателните станции за отпадъчни води, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0004 досие
Павлина Петкова / 14.03.2017 11:37

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява прекратяването на обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части и извършване на извънгаранционен ремонт на въздуходувки в пречиствателните станции за отпадъчни води, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" в частта й по обособени позиции №3 и №4.

Настоящата страница дава достъп до съдържанието на  Решение №13/14.03.2017г на управителя на "ВиК-Варна" ООД за прекратяване на процедурата.

Решение за определяне на изпълнител по об. поз. №1 и №2
Публично състезание: Доставка на резервни части и извършване на извънгаранционен ремонт на въздуходувки в пречиствателните станции за отпадъчни води, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0004 досие
Павлина Петкова / 14.03.2017 11:28

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява определянето на изпълнител по обособени позиции №1 и №2 на обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части и извършване на извънгаранционен ремонт на въздуходувки в пречиствателните станции за отпадъчни води, стопанисвани от
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД".

Настоящата страница дава достъп до съдържанието на  Решение №12/14.03.2017г на управителя на "ВиК-Варна" ООД, с което е определен изпълнителя.

Утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Доставка на резервни части и извършване на извънгаранционен ремонт на въздуходувки в пречиствателните станции за отпадъчни води, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0004 досие
Павлина Петкова / 14.03.2017 11:13

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдените протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и извършване на извънгаранционен ремонт на въздуходувки в пречиствателните станции за отпадъчни води, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН 00606-2017-0004:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до съдържанието на протоколите.

Събиране на оферти с обява: "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 14.03.2017 09:31

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"

Процедурата е открита с Решение ИП-220/14.03.2017г.

Срок за подаване на оферти:23.03.2017г.         17:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

12345678910...>>Намерени са 607 записа