"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Информация за приключване на договор № 55/15.12.2015 г. за изпълнение обществена поръчка с предмет „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2015-0023
Открита процедура: Открита процедура с предмет „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2015-0023 договор досие
Лилия Георгиева / 24.02.2017 13:52

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява договор № 55/15.12.2015 г. за предсрочно изпълнен поради предсрочно изчерпване на прогнозната му стойност и извършено последно плащане /на 22.02.2017 г./.
 
Предоставяме пълен достъп до информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка.

Откриване на процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2017-0005
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2017-0005 досие
Лилия Георгиева / 23.02.2017 16:18

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2017-0005”:

Процедурата е открита с Решение РШ-8/23.02.2017

Срок за подаване на оферти: 20.03.2017 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 21.03.2017 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Удължаване срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 23.02.2017 10:39

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП се удължава срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка
на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет “Доставка на стъклария, химикали и сертифицирани стандартни материали и на лабораторно оборудване, резервни части и консумативи за наличната лабораторна апаратура и извънгаранционната и поддръжка по обособени позиции”.
Краен срок за получаване на оферти - 28.02.2017 г.   17:00 ч.
Отварянето на офертите ще се извърши на 01.03.2017 г. от 14:00 ч. в заседателна зала 2 на ЦУ при "ВиК-Варна" ООД, ул. "Прилеп" 33

Съобщение за дата, място и час за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Публично състезание: досие
Елка Николова / 23.02.2017 10:29

Прикачено към настоящата публикация съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест набори, аксесоари и консумативи за налично лабораторно оборудване по обособени позиции“ УИН 00606-2017-0002

Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 22.02.2017 09:16

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Протокол от работата на Комисията по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Съобщение за насрочено заседание за отваряне на ценовите предложения
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 21.02.2017 13:57

Прикачено съобщение за насрочено заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения:

Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 21.02.2017 10:59

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Протокол от работата на Комисията в ОбП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по обособени позиции"

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Разяснение №1 във връзка с процедура УИН в РОП 00606-2017-0004
Публично състезание: Доставка на резервни части и извършване на извънгаранционен ремонт на въздуходувки в пречиствателните станции за отпадъчни води, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0004 досие
Павлина Петкова / 20.02.2017 10:37

Разяснение №1 във връзка с постъпило запитване, наш Вх.№ВП-279/20.02.2017г. по документацията за обществената поръчка:

Електронни документи:

Разяснение №1 [504,79 KБ | PDF]
Решение за класиране и определяне на изпълнител, одобрен доклад и протоколи от работата на комисията по открита процедура с предмет „Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013 досие
Лилия Георгиева / 14.02.2017 10:08

"Водоснабдяване и канализация  - Варна" ООД обявява класирането на участниците в обществената поръчка за Обособена позиция№ 2.

Към настоящата публикация се предоставя пълен достъп до: решението за класиране и определяне на изпълнител, одобрения доклад и протоколите от работата на комисията.

Удължаване срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 14.02.2017 10:06

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП се удължава срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка
на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет “Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД”.
Краен срок за получаване на оферти - 17.02.2017 г.   17:00 ч.
Отварянето на офертите ще се извърши на 20.02.2017 г. от 14:00 ч. в заседателна зала 2 на ЦУ при "ВиК-Варна" ООД, ул. "Прилеп" 33

12345678910...>>Намерени са 598 записа