"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Съобщение за дата, място и час на отваряне на Пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“, УИН в РОП 00606-2017-0012
Публично състезание: досие
Лилия Георгиева / 22.06.2017 10:02

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници.

Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка - комунални услуги с предмет "Доставка на тест-набори за фотометрични анализи на отпадни води за наличните спектрофотометри DR3800 и DR 2800" УИН в РОП 00606-2017-0008
Публично състезание: договор досие
Лилия Георгиева / 19.06.2017 11:17

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува пълния текст на договор № 16-2017/13.06.2017 г. и обявлението за възложена поръчка - комунални услуги, с което сключеният договор е обявен в РОП на 19.06.2017 г.

Допълнително споразумение към договор № 20/10.06.2015 г. за изпълнение на обществената поръчка с предмет “Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS за нуждите на „Водоснабдяване и канализация -Варна“ ООД”, УИН в РОП 00606-2014-0014
Открита процедура: „Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS за нуждите на „Водоснабдяване и канализация -Варна“ ООД” уникален № в РОП 00606-2014-0014 досие
Лилия Георгиева / 19.06.2017 09:15

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува Допълнително споразумение към договор № 20/10.06.2015 г. за изпълнение на обществената поръчка с предмет “Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS за нуждите на „Водоснабдяване и канализация -Варна“ ООД”, УИН в РОП 00606-2014-0014.

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“ досие
Лилия Георгиева / 16.06.2017 10:48

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“”

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен и свободен достъп до обявата и приложенията й.

Протокол № 1 от работата на комисията по публично състезание с предмет "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012
Публично състезание: досие
Лилия Георгиева / 12.06.2017 16:10

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол № 1 от работата на комисията по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокол № 1

Електронни документи:

Протокол № 1 [3,19 МБ | PDF]
Протокол №1 от рабтота на комисията по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 09.06.2017 11:39

 

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува изготвения Протокол №1 от рабтота на комисията по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010:

 

 

Електронни документи:

Протокол №1 [6,64 МБ | PDF]
Информация при производство по обжалване
Публично състезание: Публично състезание с предмет "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0009 досие
Лилия Георгиева / 06.06.2017 13:38

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува информаци при производство по обжалване ID в РОП 790400

Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Зареждане на автомобилите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД с природен газ (компресиран газ метан) за автомобилни двигатели УИН в РОП 00606-2017-0007 досие
Павлина Петкова / 25.05.2017 15:49

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за определяне на изпълнител, одобрен доклад и протоколи от работата на комисията във връзка с открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Зареждане на автомобилите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД с природен газ (компресиран газ метан) за автомобилни двигатели”, УИН 00606-2017-0007.

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Приемане на утайки от ПСОВ към "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД, предназначени за биологична рекултивация на терени"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 23.05.2017 11:33

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 9 СОО-2017 по проведена обществена поръчка с предмет: "Приемане на утайки от ПСОВ към "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД, предназначени за биологична рекултивация на терени"”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Електронни документи:

Договор за изпълнение [5,75 МБ | PDF]
Решение за определяне на изпълнител и Протоколи от работата на Комисията по публично състезание с предмет: "Доставка на тест-набори за фотометрични анализи на отпадни води за наличните спектрофотометри DR 3800 и DR 2800" УИН в РОП 00606-2017-0008
Публично състезание: досие
Елка Николова / 22.05.2017 13:32

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето Решение за определяне на изпълнител и Протокол от работата на Комисията по проведено публично състезание с предмет: "Доставка на тест-набори за фотометрични анализи на отпадни води за наличните спектрофотометри DR 3800 и DR 2800" УИН в РОП 00606-2017-0008 ”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЦЕДУРАТА

12345678910...>>Намерени са 643 записа