"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Съобщение за насрочено открито заседание на комисията
Открита процедура: досие
Елка Николова / 17.07.2018 15:16

Прикачено съобщение за насрочено заседание на комисията във връзка с открита процедура с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2018-0014

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 17.07.2018 10:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува информация за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ИНФОРМАЦИЯТА

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметраметри"
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016 досие
Лилия Георгиева / 17.07.2018 09:48

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметраметри" на допуснатите участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника" договор досие
Лилия Георгиева / 16.07.2018 09:41

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор за изпълнение на обществена пръчка с предмет "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника", възложена чрез събиране на оферти с обява.

Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011 досие
Павлина Петкова / 12.07.2018 10:36

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД"  УИН в РОП 00606-2018-0011:

 

Протокли и доклад от работата на комисията
Открита процедура: Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011 досие
Павлина Петкова / 12.07.2018 10:33

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколи и доклад от работата на комисията във връзка с определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД" УИН в РОП 00606-2018-0011:

 

Протокол № 1 от работата на Комисията по ОбП "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК - Варна" ООД
Открита процедура: досие
Елка Николова / 09.07.2018 09:56

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 1 от работата на Комисията по ОбП "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК - Варна" ООД

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 22/15.07.2015 г. по обществена поръчка УИН в РОП 00606-2015-0005
Открита процедура: Открита процедура с предмет „Доставка на водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдявне и канализация – Варна” ООД” УИН в РОП 00606-2015-0005 договор досие
Лилия Георгиева / 06.07.2018 14:12

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Доставка на водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдявне и канализация – Варна” ООД” УИН в РОП 00606-2015-0005

Откриване на процедура Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019
Публично състезание: Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019 досие
Лилия Георгиева / 06.07.2018 13:34

Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019:

Процедурата е открита с Решение РШ-42/06.07.2018

Срок за подаване на оферти: 30.07.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 31.07.2018 г. 14 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Електронни документи:

Решение за откриване [2,27 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Обявление за обществена поръчка [5,46 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Документация, вкл. проект на договор, без образци и приложения [17,03 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Техническа спецификация - Приложение № 1 [7,11 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Методика за оценка - Приложение № 2 [394,83 KБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Заявление - Образец № 1 [15,14 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Декларация - Образец № 2 [14,97 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
ЕЕДОП - образец № 3 [208,00 KБ | DOC] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Техническо предложение - образец № 4 [33,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Ценово предложение - Образец № 5 [17,60 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Таблица 1 към ценовото предложение [147,77 KБ | XLSX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м" договор досие
Лилия Георгиева / 05.07.2018 14:16

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД договор № 18-ССО-2018/05.07.2018 г. с избрания изпълнител за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м", възложена чрез събиране на оферти с обява.

12345678910...>>Намерени са 938 записа