Досие №199 на процедура "Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011"
Обявления за приключване на договорите
Публично състезание: Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011 досие
Павлина Петкова / 15.02.2017 13:27

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява приключването на сключените договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет:" Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД". Настоящата страница дава достъп да публикуваната информация в РОП.

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011 досие
Павлина Петкова / 11.01.2017 13:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД изпрати за публикуване в РОП обявление за възложена поръчка

Сключени договори
Публично състезание: Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011 досие
Павлина Петкова / 11.01.2017 11:13

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява сключване на договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет:" Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"

 

 

Решение за класиране на участниците и одобрен протокол от работата на комисията по публично състезание, с предмет: „Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД”, УИН в РОП 00606-2016-0011
Публично състезание: Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011 досие
Лилия Георгиева / 28.11.2016 10:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява решението Решение № РШ-32/28.11.2016 г. за класиране на участниците в публичното състезание. Към настоящата публикация е предоставен пълен достъп до текста на решението и одобрения от възложителя протокол от работата на комисията.

Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ УИН в РОП 00606-2016-0011
Публично състезание: Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011 досие
Лилия Георгиева / 16.11.2016 15:16

Прикачено съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри".

Откриване на процедура Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011
Публично състезание: Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011 досие
Лилия Георгиева / 28.09.2016 14:07

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура по ЗОП - Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на два броя употребявани каналопочистващи машини за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0011”:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на един брой употребявана градска каналопочистваща машина;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на един брой употребявана комбинирана каналопочистваща машина;

Процедурата е открита с Решение РШ-27/28.09.2016

Срок за подаване на оферти: 24.10.2016 г. 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 25.10.2016 г. 14:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО  и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата.

Намерени са 6 записа