Досие №201 на процедура ""Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН 00606-2016-0012"
Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН 00606-2016-0012 досие
Павлина Петкова / 12.01.2017 14:09

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД изпрати за публикуване в РОП обявление за възложена поръчка.

Сключен договор
Публично състезание: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН 00606-2016-0012 досие
Павлина Петкова / 12.01.2017 14:07

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява сключването на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:" Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област".

Решение за класиране на участниците и протоколи от работата на комисията
Публично състезание: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН 00606-2016-0012 досие
Павлина Петкова / 30.11.2016 09:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява определянето на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска
област".

Настоящата страница дава достъп до съдържанието на протоколите от работата на комисията и Решение №33/28.11.2016г на управителя на "ВиК-Варна" ООД, с което е определен изпълнителя.

Съобщение за насрочено заседание за отваряне на ценовите предложения
Публично състезание: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН 00606-2016-0012 досие
Павлина Петкова / 17.11.2016 10:49

Прикачено съобщение за насрочено заседание на комисията :

Разяснение № 1 във връзка с процедура УИН 00606-2016-0012
Публично състезание: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН 00606-2016-0012 досие
Павлина Петкова / 24.10.2016 08:42

Разяснение №1 във връзка с постъпило запитване, наш Вх.№ВП-1768/19.10.2016г. по документацията за обществената поръчка:

Откриване на процедура по ЗОП "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област" УИН 00606-2016-0012
Публично състезание: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН 00606-2016-0012 досие
Павлина Петкова / 14.10.2016 11:26

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област", УИН в РОП 00606-2016-0012”:

Процедурата е открита с Решение №РШ-29/14.10.2016 г.

Срок за подаване на оферти: до 17.00ч. на 07.11.2016 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 08.11.2016 г. от 14.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 6 записа