Досие №202 на процедура "Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013"
Обявление за възложена поръчка и Договор за изпълнение на Обособена позиция № 2 "Доставка на хидратна вар за нуждите на ПСОВ – Варна към район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" от открита процедура УИН 0066-2016-0013
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013 договор досие
Лилия Георгиева / 10.04.2017 11:33

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува Обявление за възложена поръчка и Договор № 11-2017/03.04.2017 г. за изпълнение на Обособена позиция № 2 "Доставка на хидратна вар за нуждите на ПСОВ – Варна към район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позиции“ ООД “ ООД” УИН в РОП 0066-2016-0013

Решение за класиране и определяне на изпълнител, одобрен доклад и протоколи от работата на комисията по открита процедура с предмет „Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013 досие
Лилия Георгиева / 14.02.2017 10:08

"Водоснабдяване и канализация  - Варна" ООД обявява класирането на участниците в обществената поръчка за Обособена позиция№ 2.

Към настоящата публикация се предоставя пълен достъп до: решението за класиране и определяне на изпълнител, одобрения доклад и протоколите от работата на комисията.

Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници за Обособена позиция № 2 от открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013 досие
Лилия Георгиева / 30.01.2017 14:26

Прикачено съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници за Обособена позиция № 2 от открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013

Протокол № 1 от работата на комисията по открита процедура с предмет “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013 досие
Лилия Георгиева / 17.01.2017 09:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол № 1 от работата на комисията по открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп текста на протокола.

Електронни документи:

Протокол № 1 [1,61 МБ | PDF]
Обявление за възложена поръчка - невъзлагане /прекратяване/ на Обособена позиция № 1
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013 досие
Лилия Георгиева / 10.01.2017 13:36

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Обявление за възложена поръчка - невъзлагане /прекратяване/ на Обособена позиция № 1 от обществена поръчка с УИН 00606-2016-0013

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 1 от открита процедура с предмет „Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН в РОП 00606-2016-0013
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013 досие
Лилия Георгиева / 27.12.2016 09:29

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД съобщава на всички заинтересовани лица, че с решение № РШ-38/27.12.2016 г. на зам. управителя на дружеството, се прекратява процедурата в частта й за Обособена позиция № 1 „Доставка на ферихлорид за нуждите на на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП към настоящата публикация се предоставя пълен достъп до решението за прекратяване.

Откриване на Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013 досие
Лилия Георгиева / 16.11.2016 10:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: “Доставка на ферихлорид и хидратна вар за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по обособени позици” УИН 00606-2016-0013:

  • Обособена позиция 1 - Обособена позиция № 1 „Доставка на ферихлорид за нуждите на на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“;
  • Обособена позиция 2 - Обособена позиция № 2 „Доставка на хидратна вар за нуждите на ПСОВ – Варна към район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД”;

Процедурата е открита с Решение РШ-31/14.11.2016

Срок за подаване на оферти: 04.01.2017 17:00

Отваряне на офертите: 05.01.2017 14:00

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Намерени са 7 записа