Досие №224 на процедура "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010"
Сключени договори за изпълнение на поръчката
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 10.08.2017 16:16
Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 10.08.2017 16:16

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува в РОП обявление за възложена поръчка във връзка със сключването на договорите за изпълнение на обособени позиции №1 и №2.

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 11.07.2017 16:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за определяне на изпълнител и одобрените протоколи от работата на комисията във връзка с публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД”, УИН 00606-2017-0010.

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 26.06.2017 11:04

Прикачено съобщение за насрочено открито заседание на комисията

Протокол №1 от рабтота на комисията по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 09.06.2017 11:39

 

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува изготвения Протокол №1 от рабтота на комисията по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010:

 

 

Разяснение №2
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 03.05.2017 16:15

Разяснение относно запитване от заинтересованото лице по условията на обществената поръчка.

Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация във връзка с обществена поръчка с предмет: "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0010
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 25.04.2017 15:14

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД уведомява, че с решение № РШ-20/25.04.2017г., е одобрено обявление за изменение и допълнителна информация, публикувано в РОП на същата дата.

С горепосоченото решение на Възложителя се правят следните промени:

1. Променят се първоначално обявените критерии за подбор към участниците, относно технически и професионални възможности;

2. Променя се образеца на техническо предложение относно Обособена позиция №1, поради промените в критериите за подбор;

3. Променят се образците на техническо и ценово предложение относно Обособена позиция №2 от предмета на поръчката, с цел отстраняване на допусната техническа грешка и отразяване промените в критериите за подбор към участниците;

4. Във връзка с променените критерии за подбор, в документацията по обществената поръчка са направени промени в:

  • РАЗДЕЛ II. Условия за участие /В. Критерии за подбор/;
  • РАЗДЕЛ III. Други условия /А. Изисквания за изготвяне на офертата (II. Съдържание на офертата; III. Изисквания за попълване на образците)/.

5. Удължава се срока за получаване на оферти - до 25.05.2017 г. - 17:00ч.;

6. Променят се датата и часа на отварянето на офертите - 26.05.2017 г. - 14:00ч.

 

Участниците следва да се запознаят подробно с изискванията, посочени в променената документация и да използват новите образци при изготвяне на своите оферти.

Настоящата страница предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО за одобряване на ОБЯВЛЕНИЕТО за изменение или допълнителна информация и променената ДОКУМЕНТАЦИЯ по обществената поръчка.

Разяснение №1
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 24.04.2017 15:27

Разяснение относно запитване от заинтересованото лице по условията на обществената поръчка.

Откриване на процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0010
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2017-0010 досие
Павлина Петкова / 19.04.2017 16:12

 

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД " УИН в РОП 00606-2017-0010

  • Обособена позиция 1 - Доставка на 15 бр. центробежни хоризонтални помпени агрегати за чиста вода;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на 4бр. помпени агрегати за отпадна вода;

Процедурата е открита с Решение № РШ-19/19.04.2017 г.

Срок за подаване на оферти: 11.05.2017 г. - 17.00ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.05.2017 г. от 14.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 9 записа