Досие №225 на процедура "Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи УИН в РОП 00606-2017-0011"
Сключени договори за изпълнение на поръчката
Открита процедура: Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи УИН в РОП 00606-2017-0011 досие
Павлина Петкова / 30.08.2017 12:20

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява сключването на договорите за изпълнение на обществена поръчка с предмет:" Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи".

Настоящата страница дава достъп до съдържанието им.

Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи УИН в РОП 00606-2017-0011 досие
Павлина Петкова / 30.08.2017 12:20
Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи УИН в РОП 00606-2017-0011 досие
Павлина Петкова / 11.07.2017 14:40

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за определяне на изпълнител, одобрен доклад и протоколи от работата на комисията във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи”, УИН 00606-2017-0011.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Открита процедура: Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи УИН в РОП 00606-2017-0011 досие
Павлина Петкова / 27.06.2017 13:15

Прикачено съобщение за насрочено открито заседание за отваряне на ценовите предложения:

Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация във връзка с обществена поръчка с предмет: "Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи" УИН в РОП 00606-2017-0011
Открита процедура: Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи УИН в РОП 00606-2017-0011 досие
Павлина Петкова / 22.05.2017 11:22

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД уведомява, че с решение № РШ-26/18.05.2017 г. е одобрено обявление за изменение и допълнителна информация, публикувано в РОП на 22.05.2017 г. и в ОВ на ЕС на 22.05.2017г. с № 2017/S097-192262.

С горепосоченото решение, Възложителят коригира техническата спецификация по обособена позиция № 1 от предмета на поръчката, а именно: „Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни системи", както следва:
По т. 1.1. РЕ-HD – тръби PE 100 БДС EN 12201 - 2:2011 + A1:2013 /или еквивалент/ се изключват изделията PN 32 с диаметър  от ф 25  до ф 400;
По т. 2.1. PE-HD – фасонни части на челна заварка PE 100 БДС EN 12201 – 3:2011 + A1:2013 /или еквивалент/  се изключват изделията PN 32 с диаметър  от Ф25 до ф400.
Необходимите промени са отразени в Таблицата с единичните цени към образеца на ценово предложение по Обособена позиция № 1.

Променя се крайния срок за получаване на оферти - 22.06.2017 г. - 17:00ч.

Променят се датата и часа на отварянето на офертите - 23.06.2017 г. - 14:00ч.

Участниците следва да се запознаят с променената документация и да използват новия образец при изготвяне на ценово предложение по Обособена позиция №1.

Настоящата страница предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО за одобряване на ОБЯВЛЕНИЕТО за изменение или допълнителна информация и променената ДОКУМЕНТАЦИЯ по обществената поръчка.

Откриване на процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи" УИН в РОП 00606-2017-0011
Открита процедура: Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи УИН в РОП 00606-2017-0011 досие
Павлина Петкова / 11.05.2017 13:40

 

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни и канализационни системи" :

  • Обособена позиция 1 - Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за изграждане на инфраструктурни водопроводни системи;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на тръби и фасонни части за изграждане на инфраструктурни канализационни системи;

Процедурата е открита с Решение  № РШ - 22/09.05.2017 г.

Срок за подаване на оферти: 13.06.2017 - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 14.06.2017 г. от 14.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 6 записа