Досие №226 на процедура "Публично състезание с предмет "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012"
Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД“ УИН в РОП 00606-2017-0012
Публично състезание: досие
Елка Николова / 02.08.2017 10:01

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува пълния текст на договор № 19-2017/01.08.2017 г. и обявлението за възложена поръчка, с което сключеният договор е обявен в РОП на 02.08.2017 г.

Решение за класиране и Протоколи от работата на Комисията по ОбП "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012
Публично състезание: досие
Елка Николова / 28.06.2017 13:56

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Решение за определяне на изпълнител и утвърждаването на Протоколи по проведена ОбП с предмет: "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протоколите и Решението за определяне на изпълнител

Съобщение за дата, място и час на отваряне на Пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“, УИН в РОП 00606-2017-0012
Публично състезание: досие
Лилия Георгиева / 22.06.2017 10:02

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници.

Протокол № 1 от работата на комисията по публично състезание с предмет "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012
Публично състезание: досие
Лилия Георгиева / 12.06.2017 16:10

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол № 1 от работата на комисията по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокол № 1

Решение и обявление за изменение и допълнителна информация по ОбП "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"
Публично състезание: досие
Елка Николова / 16.05.2017 11:24

Прикачено Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация

 

Техническа спецификация
Публично състезание: досие
Елка Николова / 11.05.2017 11:38

Въвъ връзка с установени пропуски, "Водоснабдяване и канализация - Варна ООД"

публикува пълна Техническа спецификация с пропуснати от предишната публикация страници

във формат PDF. Електронните образци за изготвяне на офертата остават НЕПРОМЕНЕНИ!!!

Публично състезание с предмет "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012
Публично състезание: досие
Елка Николова / 10.05.2017 12:32

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0012”:

Процедурата е открита с Решение РШ-23/09.05.2017г.

Срок за подаване на оферти:04.06.2017г.    17:00ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 7 записа