Досие №228 на процедура "Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013"
Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран“, УИН 00606-2017-0013
Публично състезание: Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013 договор досие
Лилия Георгиева / 06.10.2017 11:15

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува сключения договор за изпълнение № 24-2017/29.09.2017 г. и публикуваното в РОП обявление за възложена поръчка с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран“, УИН 00606-2017-0013

Решение за определяне на изпълнител и утвърден протокол от работата на комисията по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран“ УИН в РОП 00606-2017-0013
Публично състезание: Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013 досие
Лилия Георгиева / 30.08.2017 10:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка № РШ-35/30.08.2017 г. и утвърден протокол от работата на комисията по процедурата.

Съобщение за дата, място и час на отваряне на Пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран“, УИН в РОП 00606-2017-0013
Публично състезание: Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013 досие
Лилия Георгиева / 23.08.2017 10:19

Прикачено съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри".

Откриване на процедура Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013
Публично състезание: Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013 досие
Лилия Георгиева / 14.07.2017 15:59

Откриване на процедура Публично състезание с предмет „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ” УИН 00606-2017-0013


"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по радиологични показатели и химичен показател - естествен уран ”
 
Процедурата е открита с Решение РШ-33/14.07.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 07.08.2017 г. 17 ч.
Отваряне на офертите: 08.08.2017 г. 14 ч.
На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Решението, обявлението и документацията за обществена поръчка.

 
Намерени са 4 записа