Досие №229 на процедура "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP УИН в РОП 00606-2017-0014"
Обявление за невъзложена поръчка
Публично състезание: Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP УИН в РОП 00606-2017-0014 досие
Елка Николова / 28.09.2017 09:43

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Обявление №  ИП-966/28.09.2017г.

за невъзлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на
два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“

Решение за прекратяване и Протоколи от работата на Комисията от ОбП с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“
Публично състезание: Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP УИН в РОП 00606-2017-0014 досие
Елка Николова / 20.09.2017 11:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето Решение за прекратяване и одобрени Протоколи 1, 2 и 3 от работата на Комисията по проведено публично състезание с предмет: „Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя
Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЦЕДУРАТА

Съобщение за дата, място и час на отваряне на Пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет „Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2017-0014
Публично състезание: Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP УИН в РОП 00606-2017-0014 досие
Елка Николова / 05.09.2017 11:07
Откриване на процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:„Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" УИН 00606-2017-0014
Публично състезание: Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP УИН в РОП 00606-2017-0014 досие
Павлина Петкова / 20.07.2017 12:56

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" :


Процедурата е открита с Решение  № РШ - 34/20.07.2017 г.

Срок за подаване на оферти: 16.08.2017 - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 17.08.2017 г. от 14.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа