Досие №244 на процедура "Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна на високоскоростни центрофуги "Alfa Laval" и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS2 по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0022"
Протокол № 1 от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна на високоскоростни центрофуги "Alfa Laval" и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS2 по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0022
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна на високоскоростни центрофуги "Alfa Laval" и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS2 по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0022 досие
Лилия Георгиева / 19.12.2017 16:05

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол № 1 от заседанието на комисията по процедурата, проведено на 15.12.2017 г.

Електронни документи:

Протокол № 1 [1,95 МБ | PDF]
Документация за обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна на високоскоростни центрофуги "Alfa Laval" и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS2 по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0022
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна на високоскоростни центрофуги "Alfa Laval" и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS2 по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0022 досие
Лилия Георгиева / 07.11.2017 10:14

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществена поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз - 07.11.2017 г.

Откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна на високоскоростни центрофуги "Alfa Laval" и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS2 по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0022
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна на високоскоростни центрофуги "Alfa Laval" и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS2 по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0022 досие
Лилия Георгиева / 06.11.2017 11:44

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна на високоскоростни центрофуги "Alfa Laval" и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS2 по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2017-0022:

  • Обособена позиция 1 - Обособена позиция 1 Доставка на флокулант (синтетичен високомолекулярен полиелектролит с обезпенител), предназначен за обезводняване на утайките, получавани при пречистването на отпадъчните води в ПСОВ – Варна, чрез високоскоростни центрофуги "Alfa Laval;
  • Обособена позиция 2 - Обособена позиция 2 Доставка на флокулант (синтетичен високомолекулярен полиелектролит с обезпенител), предназначен за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS 2 в ПСОВ-Варна;

Процедурата е открита с Решение РШ-50/03.11.2017

Срок за подаване на оферти: 14.12.2017 17:00

Отваряне на офертите: 15.12.2017 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО И ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Намерени са 3 записа