Досие №246 на процедура ""Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024"
Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка с предмет "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024
Публично състезание: "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024 досие
Лилия Георгиева / 07.03.2018 10:30

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува сключения договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024 и обявлението за възложена поръчка, публикувано в РОП.


На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА и ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.

Решение за класиране и определяне на изпълнител и утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024 досие
Лилия Георгиева / 30.01.2018 09:29

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение № РШ-9/30.01.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител, както и утвърдените от възложителя протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024.

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024
Публично състезание: "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024 досие
Лилия Георгиева / 12.01.2018 14:16

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024

Проокол № 1 от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024
Публично състезание: "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024 досие
Лилия Георгиева / 03.01.2018 15:33

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 1 от заседание на комисията, проведено на 12.12.2017 г., по процедура з възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Откриване на процедура - публично състезание "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024
Публично състезание: "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024 досие
Лилия Георгиева / 06.11.2017 16:40

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Изпитване на вода за питейно битови цели, съгл. изискванията на нар.9/16.03.2001 г. и последно изменение ДВ бр. 102/2014 г. по органични показатели и пестициди" УИН в РОП 00606-2017-0024:

Процедурата е открита с Решение РШ-51/06.11.2017

Срок за подаване на оферти: 11.12.2017 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 12.12.2017 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Намерени са 5 записа