Досие №247 на процедура ""Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025"
Обявление за възложена поръчка /комунални услуги/ - невъзлагане на обществена поръчка УИН в РОП 00606-2017-0025
Открита процедура: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025 досие
Елка Николова / 21.12.2017 09:23

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обявление за възложена поръчка /комунални услуги/ - невъзлагане на обществена поръчка "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025

Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025
Открита процедура: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025 досие
Лилия Георгиева / 07.12.2017 10:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025.

Документация за обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение”, УИН в РОП 00606-2017- 0025
Открита процедура: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025 досие
Лилия Георгиева / 21.11.2017 10:21

На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД предоставя пълен достъп до документацията за обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение”, УИН в РОП 00606-2017- 0025.

Откриване на открита процедура с предмет "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025
Открита процедура: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025 досие
Лилия Георгиева / 20.11.2017 11:12

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025:

Процедурата е открита с Решение РШ-54/17.11.2017

Срок за подаване на оферти: 28.12.2017 17:00

Отваряне на офертите: 03.01.2018 г. 10:00

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО  и ОБЯВЛЕНИЕТО за обществена поръчка. На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка в електронното й досие от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Намерени са 4 записа