Досие №251 на процедура "Открита порцедура по ЗОП с предмет "Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028 "
Съобщение за дата, място и час за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура „Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД“, УИН в РОП 00606-2017-0028
Открита процедура: досие
Елка Николова / 18.01.2018 14:18

Съобщение за дата, място и час за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура „Извършване
на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД“, УИН в РОП 00606-2017-0028

Докуменатция за участие в обществена поръчка с предмет " Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028
Открита процедура: досие
Елка Николова / 11.12.2017 09:31

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществена поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз - 09.12.2017 г.

"Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028
Открита процедура: досие
Елка Николова / 07.12.2017 15:36

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028 ”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-57/05.12.2017г.

Срок за подаване на оферти: 11.01.2018 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 3 записа