Досие №251 на процедура "Открита порцедура по ЗОП с предмет "Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028 "
Обявление за сключен договор и договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:"Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028 ”
Открита процедура: досие
Елка Николова / 22.08.2018 16:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Обявление за сключен договор и Договор № 39-2018 от 01.08.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО И ДОГОВОРА

Решение за класиране, утвърден доклад и протокол № 4 от работата на комисията по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на СМР на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0028
Открита процедура: досие
Елка Николова / 25.05.2018 11:16

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решението за класиране и определяне
на изпълнител, утвърдения доклад и протокол № 4 от работата на комисията във връзка с повторно разглеждане на представени писмени обосновки в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на СМР на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване
и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0028

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до  решението за класиране и определяне
на изпълнител, утвърдения доклад и протокол № 4 от работата на комисията

Решение за класиране, утвърден доклад и протоколи от работата на комисията по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на СМР на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0028
Открита процедура: досие
Елка Николова / 20.02.2018 14:29

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решението за класиране и определяне на изпълнител, утвърдения доклад и протоколите от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на СМР на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2017-0028

Съобщение за дата, място и час за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура „Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД“, УИН в РОП 00606-2017-0028
Открита процедура: досие
Елка Николова / 18.01.2018 14:18

Съобщение за дата, място и час за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура „Извършване
на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД“, УИН в РОП 00606-2017-0028

Докуменатция за участие в обществена поръчка с предмет " Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028
Открита процедура: досие
Елка Николова / 11.12.2017 09:31

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществена поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз - 09.12.2017 г.

"Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028
Открита процедура: досие
Елка Николова / 07.12.2017 15:36

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация -Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2017-0028 ”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-57/05.12.2017г.

Срок за подаване на оферти: 11.01.2018 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 6 записа