Досие №264 на процедура "Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007"
Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка по обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007 договор досие
Лилия Георгиева / 25.06.2018 14:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува сключения договор за изпълнение и публикуваното в РОП обявление за възложена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007

Решение за класиране и определяне на изпълнител и утвърдени протоколи от работата на комисията
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007 досие
Лилия Георгиева / 11.05.2018 11:10

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение № РШ-30/11.05.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител и утвърдените от възложителя протоколи от работата на комисията по открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007”.

Съобщение за дата, място и час на отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" по открита процедура "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2018-0007
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007 досие
Лилия Георгиева / 10.04.2018 10:56

Прикачено съобщение за дата, място и час на отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" по открита процедура "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2018-0007

Откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007 досие
Лилия Георгиева / 07.02.2018 11:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0007:

Процедурата е открита с Решение РШ-12/06.02.2018

Срок за подаване на оферти: 14.03.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 15.03.2018 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Намерени са 4 записа