Досие №265 на процедура "Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006"
Сключен договор по Об. поз. №3 по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 18.06.2018 15:42
Сключени договори за изпълнение на поръчката
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 19.04.2018 11:06
Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 19.04.2018 11:05
Решение за определяне на изпълнител и протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 12.03.2018 11:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколите от работата на комисията и Решение № РШ-19/12.03.2018 г., за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД"
УИН в РОП 00606-2018-0006

 

 

Съобщение за насрочено открито заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 02.03.2018 11:05
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 09.02.2018 12:45

"Водоснабдяванеи канализация - Варна" ООД уведомява, че с решение № РШ-13/09.02.2018г., е одобрено обявление за изменение и допълнителна информация, публикувано в РОП на същата дата. С горепосоченото решение на Възложителя се отстранява допусната техническа грешка в Раздел II.2.7 от  обявлението за обществена поръчка, относно Обособена позиция №2, а именно:  

 В полето „Продължителност в месеци“:

вместо „6“ да се чете „36“.

  Настоящата страница предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО за одобряване на ОБЯВЛЕНИЕТО за изменение или допълнителна информация.

Откриване на процедура: "Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД" УИН в РОП 00606-2018-0006
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 06.02.2018 16:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД”:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на резервни части за водомери производство на “Беласица” АД”, гр. Петрич;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на резервни части за водомери производство на "Itron" - Франция;

Процедурата е открита с Решение № РШ-11 / 06.02.2018 г.

Срок за подаване на оферти:  28.02.2018 г. - 17:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Намерени са 7 записа