Досие №265 на процедура "Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006"
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 09.02.2018 12:45

"Водоснабдяванеи канализация - Варна" ООД уведомява, че с решение № РШ-13/09.02.2018г., е одобрено обявление за изменение и допълнителна информация, публикувано в РОП на същата дата. С горепосоченото решение на Възложителя се отстранява допусната техническа грешка в Раздел II.2.7 от  обявлението за обществена поръчка, относно Обособена позиция №2, а именно:  

 В полето „Продължителност в месеци“:

вместо „6“ да се чете „36“.

  Настоящата страница предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО за одобряване на ОБЯВЛЕНИЕТО за изменение или допълнителна информация.

Откриване на процедура: "Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД" УИН в РОП 00606-2018-0006
Публично състезание: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2018-0006 досие
Павлина Петкова / 06.02.2018 16:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД”:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на резервни части за водомери производство на “Беласица” АД”, гр. Петрич;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на резервни части за водомери производство на "Itron" - Франция;

Процедурата е открита с Решение № РШ-11 / 06.02.2018 г.

Срок за подаване на оферти:  28.02.2018 г. - 17:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Намерени са 2 записа