Досие №278 на процедура "Публично състезание с предмет “Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010"
Договор за изпълнение и Обявление за възложена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010
Публично състезание: досие
Елка Николова / 23.07.2018 11:21

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор № 37-2018 от 17.07.2018г. по проведена обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010 и Обявление за сключен договор

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА И ОБЯВЛЕНИЕТО

Решение за класиране и утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: досие
Елка Николова / 19.06.2018 13:41

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за класиране РШ-39 от 19.06.2018г. и утвърдени протоколи №№ 1,2,3 и 4 от работата на кмисията по проведено публично състезание с предмет “Доставка на аовтомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Решението за класиране и утвърдените протоколи

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметраметри"
Публично състезание: досие
Лилия Георгиева / 31.05.2018 10:18

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за дата, място и час на отварянена пликове "Предлагани ценови параметри" са допуснатите участници в процедура на публично състезание с предмет “Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010.

Протокол № 1 от работата на комисията по разглеждане на офертите, подадени за участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет «Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми» , УИН в РОП 00606-2018-0010
Публично състезание: досие
Елка Николова / 22.05.2018 13:20

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 1 от работата на комисията по разглеждане на офертите, подадени за участие в
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет «Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна
механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми» , УИН в РОП 00606-2018-0010 :

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокол № 1

 

 

Публично състезание с предмет “Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010
Публично състезание: досие
Елка Николова / 18.04.2018 11:46

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-26/18.04.2018г.

Срок за подаване на оферти:14.05.2018г.  17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 5 записа