Досие №278 на процедура "Публично състезание с предмет “Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010"
Публично състезание с предмет “Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010
Публично състезание: досие
Елка Николова / 18.04.2018 11:46

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми”, УИН в РОП 00606-2018-0010”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-26/18.04.2018г.

Срок за подаване на оферти:14.05.2018г.  17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерен e 1 запис