Досие №281 на процедура "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012"
Откриване на процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0012
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 27.04.2018 13:41

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на 8 бр. центробежни помпени агрегати за отпадна вода;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на 6 бр. центробежни потопяеми помпени агрегати за чиста вода;

Процедурата е открита с Решение № РШ - 28/27.04.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 21.05.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 22.05.2018 г. - 10:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерен e 1 запис