Досие №283 на процедура "Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015"
Откриване на процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0015
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 17.05.2018 16:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0015:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на работно облекло;
  • Обособена позиция 2 - Доставко на работни обувки;

Процедурата е открита с Решение № РШ - 32/17.05.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 14.06.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.06.2018 г. от 10:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерен e 1 запис