Досие №288 на процедура "Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016"
Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка за Обособена позиция № 1
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016 договор досие
Лилия Георгиева / 31.08.2018 15:06

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува договор № 44-2018/31.08.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 2 от обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи“, УИН в РОП 00606-2018-0016 и обявление за възложена поръчка изх. № ИП-1235/31.08.2018 г.

Договори за изпълнение и обявление за възложена поръчка за Обособена позиция № 2
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016 договор досие
Лилия Георгиева / 23.08.2018 14:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Договор № 41-2018/23.08.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 2 - Доставка на съвместими консумативи /мастила, тонери и други консумативи/ за наличните печатащи устройства от , сключен в резултат на проведено публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016” и обявление за възложена поръчка за същия договор.

 

Решение за класиране и определяне на изпълнител и Утвърден протокол от работата на комисията към Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016 досие
Лилия Георгиева / 24.07.2018 14:59

"Водоснабдяване  и канализация - Варна" ООД публикува Решение за класиране и определяне на изпълнител и Утвърден протокол от работата на комисията към Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметраметри"
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016 досие
Лилия Георгиева / 17.07.2018 09:48

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметраметри" на допуснатите участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016

Протокол № 1 към Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016 досие
Лилия Георгиева / 26.06.2018 16:41

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол № 1 от работата на комисията по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016.

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛ № 1.

Откриване на процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016 досие
Лилия Георгиева / 28.05.2018 11:36

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и консумативи" УИН в РОП 00606-2018-0016:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на компютърна техника, компоненти, принтери и оригинални консумативи;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на съвместими консумативи /мастила, тонери и други консумативи/ за наличните печатащи устройства;

Процедурата е открита с Решение РШ-35/28.05.2018

Срок за получаване на оферти: 19.06.2018 г. 17 ч.

отваряне на офертите: 20.06.2018 г. 14 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Електронни документи:

Решение за откриване [2,19 МБ | PDF] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
Обявление за обществена поръчка [6,34 МБ | PDF] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
Документация без образци [29,15 МБ | PDF] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
Заявление - Образец № 1 [14,98 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
ЕЕДОП - Образец № 2 [208,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
Техническо предложение за Обособена позиция № 1 - образец № 3 [556,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
Техническо предложение за Обособена позиция № 2 - образец 4 [349,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
Ценово предложение за Обособена позиция № 1 - образец 5 [80,14 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
Ценово предложение за Обособена позиция № 2 - образец 6 [68,93 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
Технически спецификации за мониторинг [6,83 МБ | ZIP] [дата на публикуване: 28.05.2018 11:36]
Намерени са 6 записа