Досие №289 на процедура "Доставка на метални изделия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД УИН 00606-2018-0017"
Откриване на процедура по ЗОП: "Доставка на метални изделия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Публично състезание: Доставка на метални изделия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД УИН 00606-2018-0017 досие
Павлина Петкова / 12.06.2018 15:28

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура по ЗОП - публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на метални изделия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД УИН в РОП 00606-2018-0017:

 

Процедурата е открита с Решение № РШ - 38/12.06.2018г.

Срок за подаване на оферти: 04.07.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 05.07.2018 г. от 10:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерен e 1 запис