Досие №295 на процедура "Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019 "
Откриване на процедура Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019
Публично състезание: Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019 досие
Лилия Георгиева / 06.07.2018 13:34

Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019:

Процедурата е открита с Решение РШ-42/06.07.2018

Срок за подаване на оферти: 30.07.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 31.07.2018 г. 14 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Електронни документи:

Решение за откриване [2,27 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Обявление за обществена поръчка [5,46 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Документация, вкл. проект на договор, без образци и приложения [17,03 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Техническа спецификация - Приложение № 1 [7,11 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Методика за оценка - Приложение № 2 [394,83 KБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Заявление - Образец № 1 [15,14 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Декларация - Образец № 2 [14,97 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
ЕЕДОП - образец № 3 [208,00 KБ | DOC] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Техническо предложение - образец № 4 [33,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Ценово предложение - Образец № 5 [17,60 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Таблица 1 към ценовото предложение [147,77 KБ | XLSX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Намерен e 1 запис