Досие №295 на процедура "Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019 "
Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019 договор досие
Лилия Георгиева / 08.10.2018 11:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува сключения договор № 47-2018/08.10.2018 г. и публикуваното в РОП обявление за възложена поръчка в резултат на проведено публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019.

 

Решение за класиране и определяне на изпълнител и утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019 досие
Лилия Георгиева / 28.08.2018 09:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение за класиране и определяне на изпълнител № РШ53/28.08.2018 г. и утвърдените протоколи от работата на комисията по публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметраметри"
Публично състезание: Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019 досие
Лилия Георгиева / 13.08.2018 11:17

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД  публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметраметри" на допуснатите участници в публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019.

 

 

 

Протокол № 1 от работата на комисията
Публично състезание: Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019 досие
Лилия Георгиева / 02.08.2018 15:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 1 от работата на комисията по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019

 

 

Откриване на процедура Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019
Публично състезание: Публично състезание с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019 досие
Лилия Георгиева / 06.07.2018 13:34

Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2018-0019:

Процедурата е открита с Решение РШ-42/06.07.2018

Срок за подаване на оферти: 30.07.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 31.07.2018 г. 14 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Електронни документи:

Решение за откриване [2,27 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Обявление за обществена поръчка [5,46 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Документация, вкл. проект на договор, без образци и приложения [17,03 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Техническа спецификация - Приложение № 1 [7,11 МБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Методика за оценка - Приложение № 2 [394,83 KБ | PDF] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Заявление - Образец № 1 [15,14 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Декларация - Образец № 2 [14,97 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
ЕЕДОП - образец № 3 [208,00 KБ | DOC] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Техническо предложение - образец № 4 [33,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Ценово предложение - Образец № 5 [17,60 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Таблица 1 към ценовото предложение [147,77 KБ | XLSX] [дата на публикуване: 06.07.2018 13:34]
Намерени са 5 записа