Досие №296 на процедура "публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020"
Обявление за възложена поръчка и Договори за изпълнение на Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 в резултат на Публично състезание: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020
Публично състезание: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020 досие
Лилия Георгиева / 19.10.2018 13:38

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува сключените на 15.10.2018 г. договори с №№ 48-2018 и 49-2018 и обявлението за възложена поръчка за двата договора.

Решение за класиране и утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020 досие
Елка Николова / 01.10.2018 13:27

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение  № РШ-57 от 01.10.2018г. за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” и утвърдени протоколи   № 1 и  № 2 от работата на комисията.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО ЗА КЛАСИРАНЕ И УТВЪРДЕНИТЕ ПРОТОКОЛИ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Публично състезание: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020 досие
Лилия Георгиева / 18.09.2018 13:30

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допусните участници в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020

Решение за одобряване на обявление за изменение и променена документация по обществена поръчка
Публично състезание: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020 досие
Павлина Петкова / 10.08.2018 15:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решние №РШ-50/10.08.2018 г. за одобряване на обявявление за изменение във връзка с  Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020”:

  • Обособена позиция 1 - Обособена позиция 1Подмяна на канализационни колектори по безизкопна технология на територията обслужвана от „ВиК - Варна“ ООД;
  • Обособена позиция 2 - Обособена позиция 2Подмяна на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от “ВиК - Варна“ ООД;

Процедурата е открита с Решение РШ-48/03.08.2018

Промените, описани в раздел VII.1.2) от обявлението се отразяват и в документацията за обществена поръчка:
1.В раздел I - "Описание предмета на поръчката" - т. 3.
2.Договор - проект за Обособена позиция № 1 - чл. 2, ал. 1 и чл. 13.
3.Договор - проект за Обособена позиция № 2 - чл. 2, ал. 1 и чл. 13.
Всички описани промени целят коригирането на техническа грешка, при която са разменени прогнозните стойности на двете обособени позиции. Същите не налагат промени в офертите на участниците, поради което възложителят не удължава срока за получаване на оферти на основание чл. 100, ал. 9 от ЗОП.

Откриване на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020
Публично състезание: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020 досие
Лилия Георгиева / 03.08.2018 14:30

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020:

  • Обособена позиция 1 - Подмяна на канализационни колектори по безизкопна технология на територията обслужвана от „ВиК - Варна“ ООД;
  • Обособена позиция 2 - Подмяна на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от “ВиК - Варна“ ООД;

Процедурата е открита с Решение РШ-48/03.08.2018

Срок за подаване на оферти: 03.09.2018 г.

Отваряне на офертите: 04.09.2018 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Електронни документи:

Решение за откриване [2,29 МБ | PDF] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Обявление за обществена поръчка [6,54 МБ | PDF] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Заявление - Образец № 1 [15,26 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Документация с договори проект, без образци [24,16 МБ | PDF] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 2 [15,11 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
ЕЕДОП - Образец № 3 [209,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Техническо предложение за ОП 1 - Образец № 4 [85,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Техническо предложение за ОП 2 - Образец № 5 [85,00 KБ | DOC] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Ценово предложение за ОП 1 - Образец № 6 [21,51 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Ценово предложение за ОП 2 - Образец № 7 [19,93 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Техническа спецификация № 1 - Приложение № 1 [1,29 МБ | PDF] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Техническа спецификация № 2 - Приложение № 2 [1,38 МБ | PDF] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Методика за оценка - Приложение № 3 [945,08 KБ | PDF] [дата на публикуване: 03.08.2018 14:30]
Намерени са 5 записа