Досие №297 на процедура "Публично състезание "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021"
Договори за изпълнение и обявление за възложена поръчка за Обособени позиции № 1 и № 2
Публично състезание: Публично състезание "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021 досие
Лилия Георгиева / 08.11.2018 10:41

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува договори № 52-2018 и № 53-2018 г. от 02.11.2018 г. за изпълнение съответно на Обособена позиция № 1 и Обасобена позиция № 2 от обществена поръчка с предмет "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021, както и обявлението за възложена поръчка за двата договора.

Решение за класиране и определяне на изпълнител и утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Публично състезание "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021 досие
Лилия Георгиева / 15.10.2018 16:24

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува шешение за класиране и определяне на изпълнител и утвърдени протоколи от работата на комисиятаоткри по публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021.

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Публично състезание: Публично състезание "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021 досие
Лилия Георгиева / 27.09.2018 09:22

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021.

Откриване на процедура Публично състезание "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021
Публично състезание: Публично състезание "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021 досие
Лилия Георгиева / 23.08.2018 10:57

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 500 м3/час включително" УИН в РОП 00606-2018-0021:

  • Обособена позиция 1 - Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична периодична проверка за точност на водомери за студена и водомери за топла вода, с максимален разход до 150 м3/ч включително;
  • Обособена позиция 2 - Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последваща метрологична периодична проверка за точност на водомери за студена вода, с максимален разход над 150 до 500 м3/ч включително;

Процедурата е открита с Решение РШ-51/23.08.2018

Срок за подаване на оферти: 17.09.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 18.09.2018 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Електронни документи:

Решение за откриване на процедура [2,08 МБ | PDF] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Обявление за обществена поръчка [6,48 МБ | PDF] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Документация с договори проект, без образци [23,14 МБ | PDF] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Заявление - Образец № 1 [15,24 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 2 [15,07 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
ЕЕДОП - Образец № 3 [209,00 KБ | DOC] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Техническо предложение за ОП 1 - Образец № 4 [62,00 KБ | DOC] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Техническо предложение за ОП 2 - Образец № 5 [91,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Ценово предложение за ОП 1 - образец № 6 [20,95 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Ценово предложение за ОП 2 - Образец № 7 [19,50 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Техническа спецификация № 1 - Приложение № 1 [596,45 KБ | PDF] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Техническа спецификация № 2 - Приложение № 2 [571,63 KБ | PDF] [дата на публикуване: 23.08.2018 10:57]
Намерени са 4 записа