Досие №299 на процедура "Пряко договаряне по ЗОП за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022"
Договори за изпълнение и обявление за възложена поръчка за Обособени позиции № 1 и № 2
Пряко договаряне: Пряко договаряне по ЗОП за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022 досие
Лилия Георгиева / 01.11.2018 14:57

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува сключените на 30.01.02018 г. договори с №№ 50-2018 и 51-2018 за изпълнение съответно на Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 1 от обществена поръчка с предмет "Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции" и обявлението за възложена поръчка за Обособени позиции №№ 1 и 2.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, утвърден доклад и протоколи от работата на комисията
Пряко договаряне: Пряко договаряне по ЗОП за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022 досие
Лилия Георгиева / 12.10.2018 09:42

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение за класиране и определяне на изпълнител, утвърден доклад и протоколи от работата на комисията по пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022

Съобщение за дата на провеждане на преговорите
Пряко договаряне: Пряко договаряне по ЗОП за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022 досие
Лилия Георгиева / 04.10.2018 11:05

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за датата за провеждане на преговори с допуснатите участници в пряко договаряне за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022.

Протокол № 1 от работата на комисията
Пряко договаряне: Пряко договаряне по ЗОП за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022 досие
Лилия Георгиева / 26.09.2018 14:13

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол № 1 от работата на комисията по процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола.

Откриване на процедура Пряко договаряне по ЗОП за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022
Пряко договаряне: Пряко договаряне по ЗОП за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022 досие
Лилия Георгиева / 31.08.2018 16:20

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0022

  • Обособена позиция 1 - Професионални обучения и Обучение за придобиване на ключови компетентности", като обособената позиция включва професионални обучения по части от професии „Монтажник на ВИК мрежи“,„Заварчик”, „Електромонтьор”, „Офис секретар”, както и обучения по ключови компетентности „Общуване на чужди езици“ и „Дигитална компетентност“;
  • Обособена позиция 2 - Професионално обучение по част от професия „Строителен техник”;

Процедурата е открита с Решение РШ55/31.08.2018

Срок за подаване на оферти: 18.09.2018 г. 17 ч.

Провеждане на преговори: 19.09.2018 г. 9 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Електронни документи:

Решение за откриване на процедура [2,61 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Указания [13,68 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Техническа спецификация [1,40 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Договор - проект [7,91 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Образец 1 - Опис [81,71 KБ | DOC] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
образец 2 - заявление за участие [79,64 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
ЕЕДОП - образец 3 [87,29 KБ | ZIP] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Образеца 4 - Техническо предложение [79,94 KБ | DOC] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Образец 5 - Ценово предложение [86,37 KБ | DOC] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Образец 6 - Декларация по 54-2 ЗОП [76,08 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Покана ВЕДА [1,56 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Покана ВСУ [1,57 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Покана ЕЛЕКТРА [1,55 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Покана СТИК [1,56 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Покана ЗЛАТАНИ [1,55 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Покана ХАРМОНИЯ [1,56 МБ | PDF] [дата на публикуване: 31.08.2018 16:20]
Намерени са 5 записа