Досие №302 на процедура "Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН в РОП 00606-2018-0024"
Договор за изпълнение и обявление за възлагане на поръчката
Публично състезание: Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН в РОП 00606-2018-0024 досие
Павлина Петкова / 11.01.2019 14:52
Протоколи от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН в РОП 00606-2018-0024 досие
Павлина Петкова / 21.11.2018 10:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколи от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област" УИН в РОП 00606-2018-0024”:

 

Съобщение за насрочено открито заседание на комисията за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН в РОП 00606-2018-0024 досие
Павлина Петкова / 31.10.2018 15:20

Прикачено съобщение

Откриване на процедура по ЗОП: Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН в РОП 00606-2018-0024
Публично състезание: Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН в РОП 00606-2018-0024 досие
Павлина Петкова / 26.09.2018 15:43

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по почистване на технологично оборудване и транспортиране и депониране на отпадъци с код 19 08 01 и код 19 08 02, получени при пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на Варненска област УИН в РОП 00606-2018-0024”:

 

Процедурата е открита с Решение №56/26.09.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 23.10.2018 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 24.10.2018 г. от 10.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа