Досие №306 на процедура "Събиране на оферти с обява: „Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“"
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“
Събиране на оферти с обява: договор досие
Лилия Георгиева / 05.12.2018 15:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува сключения на 03.12.2018 г. договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“, възложена чрез събиране на оферти с обява.

Утвърден протокол към събиране на оферти с обява "Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз"
Събиране на оферти с обява: досие
Лилия Георгиева / 13.11.2018 15:06

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдения протокол от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“, възлагана чрез събиране на оферти с обява.

 

 

Събиране на оферти с обява: „Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 15.10.2018 15:48

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“

Процедурата е открита с Обява № ИП-1500/15.10.2018г.

Срок за подаване на оферти: 25.10.2018г.   17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 3 записа