Досие №309 на процедура "Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД""
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" договор досие
Лилия Георгиева / 28.12.2018 16:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува сключения на 28.12.2018 г. договор № 27-СОО-2018 с класирания на първо място участник "НИС-1" ООД.

Утвърден протокол от работата на комисията по събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 18.12.2018 13:43

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдения протокол от работата на комисията пообяви сключването на договор по обществена поръчка с предмет: „Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД", възлагана чрез събиране на оферти с обява.

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" - НОВА
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 06.12.2018 09:27

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува повторно обявя за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД", т. к. възлагането по първата публикувана със същия предмет бе прекратено на основание чл. 193 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Срок за подаване на оферти: 13.12.2018 г. 17 ч.

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че следва да изготвят офертите си при условията на настоящата обява и образците приложени към нея, тъй като са направени известни промени спрямо първата публикувана обява.

Намерени са 3 записа